Utrzymanie i prowadzenie kompleksowej usługi nadzór nad wyposażeniem pomiarowym, przyrządami i narzędziami. Programy komputerowe do kontroli środków technicznych i stanowisk pomiarowych firm, oprogramowanie informatyczne metrologiczne i baz danych. Zapewnienie jakości poprzez wzorcowanie, legalizację i naprawę oraz opracowanie dokumentacji zaplecza pomiarowego z kryteriami i wymaganiami metrologicznymi wyposażenia. Szkolenia oraz doradztwo, stworzenie grup typów urządzeń pomiarowych i planów sprawdzeń oraz pomoc w zakupie i wyborze nowych. Zapewnienie kontroli środków i konsultacje wyników kalibracji i dopuszczalnych błędów oraz odstępy czasu pomiędzy wzorcowniami. Wdrożenie i instruktarze procedur stanowiskowych rejestrów, kart kontroli, nakazów i planów kontroli historii przyrządów. Etykiety z numerami identyfikacyjnymi i status, następny termin kalibracji. Serwis i naprawa, regulacja przyrządów oraz komputeryzację szkolenia, konsultacje związane z obsługą oraz wykonywaniem pomiarów za pomocą przyrządów.
Usługa nadzoru aparaturą kontrolno-pomiarową

 

Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową

Usługa nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym - dokumentacja, rejestry, bazy danych, programy


 

W obrębie zapewnienia właściwego nadzoru nad aparaturą kontrolno-pomiarową, oferujemy Państwu szeroki zakres usług, który uzyskaliśmy łącząc nasze atuty, tj wiedzę w obszarze metrologii i techniki z informatyką. Dlatego też, jesteśmy w stanie zapewnić najwyżej jakości usługi: począwszy od utrzymania i prowadzenia prostych baz danych - programów komputerowych zwierających podstawowe informacje i wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych, poprzez zapewnienie właściwego wyposażenia na poszczególnych stanowiskach pomiarowych (np.: opracowanie szczegółowych wymagań dla przyrządów – wybór i zakup przyrządów – wzorcowanie przyrządów), a skończywszy na realizacji specjalistycznych programów nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym (bazy danych) oraz na opracowaniu i wdrożeniu pełnej dokumentacji związanej z zapleczem pomiarowym i narzędziowym.

 

Usługa nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym to m.in.:

- tworzenie specjalistycznych programów nadzoru nad środkami pomiarowym (bazy danych), nasze programy dostosowujemy do specjalnych wymagań Klientów,
- prowadzenie nadzoru nad przyrządami pomiarowymi polegające na obsłudze baz danych wyposażenia pomiarowego Firm,
- opracowanie i wdrożenie do stosowania dokumentacji związanej z wyposażeniem pomiarowym, polegającej m.in. na:

- stworzeniu grup dla poszczególnych typów przyrządów pomiarowych,
- opracowaniu szczegółowych planów sprawdzeń dla poszczególnych przyrządów pomiarowych (grup przyrządów),
- przypisaniu do poszczególnych przyrządów odpowiedniego ze względu na ich użytkowanie: zakładu, wydziału, działu, komórki, stanowiska pomiarowego, miejsca użytkowania oraz samego użytkownika,
- przypisaniu do poszczególnych przyrządów osób odpowiedzialnych za zapewnienie kontroli nad nimi oraz osób upoważnionych do wykonywania pomiarów nimi,
- opracowaniu kryteriów i wymagań metrologicznych dla poszczególnych przyrządów, grup przyrządów oraz stanowisk pomiarowych,
- przypisaniu do poszczególnych przyrządów, grup przyrządów oraz stanowisk pomiarowych odpowiedniej dokumentacji ze względu na stawiane im wymagania metrologiczne, sposoby wykonywania pomiarów, itp,
- określenie szczegółowych wymagań dla poszczególnych przyrządów (grup przyrządów) dotyczących wyników wzorcowań (kalibracji), dopuszczalnych błędów, itd
- określenie wymagań dotyczących jednostek wzorcujących (kalibrujących) przyrządy, grupy przyrządów pomiarowych,
- opracowanie wymagań określających odstępy czasu pomiędzy wzorcowniami dla poszczególnych przyrządów, grup przyrządów przyrządów,
- opracowanie szczegółowej dokumentacji w postaci procedur stanowiskowych oraz wszelkiego rodzaju rejestrów, kart kontroli, nakazów kontroli, historii poszczególnych przyrządów pomiarowych, wykazów osób odpowiedzialnych, planów kontroli, itp.

oraz

- nadanie wszystkim przyrządom trwałych i unikatowych numerów identyfikacyjnych,
- umieszczenie na przyrządach odpowiedniego oznaczenia w postaci etykiet, naklejek określających ich status, termin ważności, miejsce użytkowania itp,

W ramach usługi nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym zapewniamy:

- wzorcowanie przyrządów pomiarowych w naszym laboratorium, lub w innych laboratoriach wzorcujących,
- serwis przyrządów pomiarowych oraz ich modernizację i komputeryzację,
- szkolenia, konsultacje oraz instruktaże stanowiskowe związane z obsługą oraz wykonywaniem pomiarów za pomocą przyrządów pomiarowych,
- oraz szkolenie z zasad właściwego nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

Gwarantujemy ciągłość oraz regularność prowadzenia usługi nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz zapewnimy najwyższą jakość pozostałych usług związanych z nadzorem.

 

 

Nadzór nad narzędziami, kalibracja

 


 

start

 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Wednesday the 29th. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review