Doradztwo i konsultacje w opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym i badawczym wg. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, akredytacja pca i dokumentacja działalności technicznej wzorcowania przyrządów. Szkolenia metrologiczne i instruktarze stanowiskowe ze sprawdzania i legalizacji narzędzi oraz szacowania niepewności pomiarów i spójność. Obsługa i metody kalibracji przyrządów i dobór urządzeń i wzorców odniesienia i walidacja. Do pomiarów długości i kąta oraz geometrii powierzchni, kluczy dynamometrycznych oraz grubościomierzy. Posługiwanie się wysokościomierzami czujnikami zegarowymi, długościomierzami suwmiarkami i mikrometrami, kątomierzami i średnicówkami oraz mikroskopami i projektorami. Interpretowanie statystycznych wyników w sprawozdaniach i świadectwach, kryteria oraz warunki środowiskowe. Działania korygujące i badania biegłości, porównania międzylaboratoryjne oraz certyfikat auditu wewnętrznego i księga jakości. Nadzór nad wyposażeniem, procedurami i instrukcjami oraz kartami pomiarowymi.
Szkolenia z metrologii, doradztwo

 

MIKROTEST Szkolenia

Szkolenia i doradztwo z metrologii oraz z ISO 17025 - dokumentacja, audity, pomiary, wzorcowanie, niepewności i nadzór nad wyposażeniem


 

szkolenia, konsultacje i doradztwo z metrologii
konsultacje i szkolenia z wymagań normy 17025

audity wewnętrzne laboratoriów działających wg ISO 17025

 

Jednym z istotnych obszarów naszej działalności jest doradztwo w zakresie metrologii oraz pomoc w opracowaniu dokumentacji systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów Badawczych i Wzorcujących”. W ramach metrologii służymy specjalistyczną pomocą w zakresie: obsługi i użytkowania przyrządów pomiarowych, metod i sposobów wykonywana pomiarów oraz wzorcowania przyrządów, obliczania niepewności oraz tworzenia dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego wykonywania pomiarów. Natomiast w obszarze związanym z systemami zarządzania jakością oferujemy pomoc w opracowaniu dokumentacji systemu zarządzania wg. normy ISO 17025. Przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących działających według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W wyżej wymienionych dziedzinach prowadzimy szereg szkoleń, konsultacji i instruktaży stanowiskowych.

 

Szkolenia z metrologii

Przykładowy zakres szkoleń, konsultacji i instruktaży stanowiskowych prowadzonych przez naszych specjalistów w ramach metrologii:

- obsługa i poprawne użytkowanie przyrządów pomiarowych oraz prawidłowe wykonywanie nimi podstawowych pomiarów w niestepujących dziedzinach: siła, moment siły, twardość, udarność, prąd, napięcie, rezystancja, długość, kąt oraz geometria powierzchni,
np. posługiwanie się kluczami i wkrętakami dynamometrycznymi, siłomierzami użytkowymi, suwmiarkami, mikrometrami, liniałami krawędziowymi, kątomierzami, średnicówkami i innymi przyrządami,
- metody i zasady wykonywania pomiarów, sposoby doboru do pomiarów odpowiednich przyrządów, zasady zapisywania i interpretowania wyników pomiarów oraz metody szacowania niepewności pomiarów,
np. metody wykonywania pomiarów twardościomierzami, przyrządami dynamometrycznymi oraz siłomierzami, maszynami pomiarowymi 2D, projektorami, wideo-mikroskopami, długościomierzami, wysokościomierzami elektronicznymi oraz mikrometrami, suwmiarkami, czujnikami zegarowymi, kątomierzami i średnicówkami oraz wieloma innymi przyrządami,
- metody wzorcowania tj. kalibracji prostych i złożonych przyrządów do pomiarów mechanicznych, elektrycznych, długości i kąta oraz geometrii powierzchni, prawidłowe opracowanie dokumentacji związanej ze wzorcowaniem przyrządów, zasady zapewnienia spójności pomiarowej i sposoby szacowania niepewności pomiarów w procesach wzorcowania,
- opracowanie dokumentacji technicznej związanej z pomiarami, z kalibracją wyposażenia i samymi przyrządami: procedury, instrukcje wzorcowania, karty pomiarowe, kryteria i wymagania, niepewności itp.,
- szacowanie niepewności pomiaru, w tym teoretyczne zasady szacowania niepewności pomiaru (począwszy od sposobów identyfikacji poszczególnych źródeł niepewności, poprzez określenie właściwych rozkładów prawdopodobieństwa, skończywszy na opracowaniu budżetów), sposoby opracowania instrukcji obliczania niepewności oraz wykorzystanie standardowych aplikacji komputerowych do obliczania niepewności pomiarów (np. arkuszy kalkulacyjnych Excel) → wersja demo naszego PROGRAMU DO WYZNACZANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU
- nadzór nad wyposażeniem pomiarowym, zasady prawidłowego nadzorowania zaplecza pomiarowego, tworzenie dokumentacji związanej z środkami pomiarowym, a także sposoby korzystania z baz danych i programów do nadzoru nad wyposażeniem,

Dodatkowo w ramach kontroli zaplecza pomiarowego firm oferujemy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz tworzymy specjalistyczne programy do nadzoru nad przyrządami pomiarowym.

 

Szkolenia w zakresie systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025

Przykładowy zakres szkoleń i konsultacji prowadzonych przez naszych specjalistów w ramach przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów Badawczych i Wzorcujących”:

- budowa systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025, szczegółowe wymagania stawiane laboratoriom przez w/w normę oraz sposoby ich realizacji i opisania w dokumentacji systemu zarządzania: Księgi Jakości, Procedury Systemowe,
- opracowanie poszczególnych procedur dotyczących systemu zarządzania wg ISO 17025: System jakości, Nadzór nad dokumentami, Zamówienia oferty i umowy, Podwykonawstwo badań i wzorcowań, Zakupy usług i dostaw, Obsługa klienta, Skargi, Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań i wzorcowań, Działania korygujące, Działania zapobiegawcze, Nadzór nad zapisami, Audity wewnętrzne, Przeglądy Zarządzania, Doskonalenie,
- opracowanie procedur dotyczących działalności technicznej wg ISO 17025: Personel, Warunki lokalowe i środowiskowe, Plan realizacji pracy, Szacowanie niepewności pomiarów, Walidacja metod badań i wzorcowań, Nadzorowanie danych informatycznych, Wyposażenie, Spójność pomiarowa, Postępowanie z wzorcami odniesienia i materiałami odniesienia, Pobieranie próbek do badań i wzorcowań, Postępowanie z obiektami do badań i wzorcowań, Badania biegłości, Sprawozdania z Badań i Świadectwa Wzorcowania,
- zasady przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznego systemu zarządzania jakoscią w laboratorium,
- zasady przeprowadzania auditu wewnętrznego w obszarze działalności technicznej laboratorium badawczego lub wzorcującego,
- organizacja i przeprowadzenie przeglądu zarządzania oraz przygotowanie dokumentów do przeglądu zarządzania,
- planowanie szkoleń, harmonogram szkoleń i jego realizacja,
- planowanie badań międzylaboratoryjnych i badań biegłości jako narzędzia kontroli badań i wzorcowań wykonywanych w laboratorium,
- planowanie i realizacja celów dotyczących jakości,

 

Audity wewnętrzne

Dodatkowo oferujemy przeprowadzenie auditów wewnętrznych w laboratoriach, zarówno w części dotyczącej systemu zarządzania jak i w zakresie działalności technicznej. Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą auditorów legitymujących się odpowiednimi certyfikatami auditora wewnętrznego jak również auditora wiodącego.

 

 

Pomiary, niepewności i doradztwo

 


 

start

 

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologiiNaprawa przyrządów, wzorcowanie szkolenia

Wednesday the 29th. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review