Ustalanie okresów pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami przyrządów pomiarowych, częstotliwość kalibracji oraz jak często sprawdzać urządzenia. Zasady ustalania terminów wzorcowania oraz długości ważności świadectw wzorcowania aparatury kontolno-pomiarowej. Jak często kalibrować narzędzia

 

Publikacje z Metrologii

Ustalenie okresu między kolejnymi wzorcowaniami - jak często kalibrować przyrządy pomiarowe


 

Ustalenie właściwego odstępu czasu pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami przyrządu pomiarowego niejednokrotnie nastręcza wiele problemów. Problemy te wynikają z istnienia wielu czynników, które to determinują częstość potwierdzania właściwości metrologicznych.

Wyliczmy zatem te najważniejsze, które bezpośrednio wpływają na zdefiniowanie długości okresu między kolejnymi wzorcowaniami urządzenia:
- specyfika budowy przyrządu i związane z nią cechy wpływające na stabilność jego parametrów metrologicznych – czynnik ten często jest opisywany w zaleceniach producenta i odnosi się najczęściej do konkretnego typu przyrządu,
- przypisana do danego typu przyrządu powolna zmiana jego parametrów w czasie, czyli jego dryft,
- tendencja do szybkiego wyeksploatowania się przyrządu, jego zużycia,
- warunki panujące w środowisku eksploatacji przyrządu, np. podwyższona temperatura lub wilgotność, zapylenie, wstrząsy, wpływ czynników chemicznych itd,
- częstość eksploatacji przyrządu,
- kompetencje i doświadczenie osób obsługujących przyrząd,
- dostęp do przyrządu osób nieupoważnionych,
- częstość i staranność związana z konserwacją i "magazynowaniem" oraz zabezpieczeniem przed ewentualnym uszkodzeniem przyrządu, dotyczy także sposobu zabezpieczania w trakcie transportu.

Często w praktyce laboratoryjnej czasookresy dla poszczególnych typów urządzeń pomiarowych przyjmuje się 'a priori'. I tak na przykład, zakłada się, że maszyny wytrzymałościowe powinny być wzorcowane w cyklu rocznym, podobnie jak płytki wzorcowe i długościomierze, a rezystory wzorcowe i projektory pomiarowe co 2 lata.

Przeanalizowanie wymienionych powyżej czynników i informacji wynikających z praktyki laboratoryjnej pomaga w określeniu odpowiedniego odstępu pomiędzy wzorcowaniami danego przyrządu.

Istnieje również możliwość wydłużenia przyjętego interwału. Możliwość taka zachodzi w przypadku, kiedy kolejne wzorcowania dają bardzo podobne do siebie wyniki, czyli stwierdzają że przyrząd jest stabilny. Tego typu działania powinny wynikać z analiz i porównań.

 

 

Jak często wzorcować przyrządy

 

 

 

 


 

start

 

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Wednesday the 29th. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review