Wzorcowanie projektorów pomiarowych. Metody - wzorcowanie projektorów

 

WZORCOWANIE PROJEKTORÓW POMIAROWYCH


 

- Projektory pomiarowe z pionową osią optyczną - Vertical Profile Projector,
- Projektory pomiarowe z poziomą osią optyczną - Horizontal Profile Projector,
- Projektory do sprawdzania narzędzi skrawających - optyczny przyrząd do pomiaru i ustawiania narzędzi skrawających

Wyposażenie dodatkowe do projektorów pomiarowych:
- Stół pomiarowy obrotowy,
- Stół kłowy,
- Obiektywy.

 

Wzorcowanie projektora pomiarowego obejmuje m.in. sprawdzenie:

- Błędów wskazań projektora przy pomiarach długości przesuwem wzdłużnym i poprzecznym - wyznaczenie błędów wskazań w kilkunastu równomiernie rozmieszczonych punktach pomiarowych każdego z przesuwów za pomocą wzorców kreskowych szklanych prod. Carl Zeiss Jena o zakresach pomiarowych 100 mm, 200 mm oraz 300 mm,
- Błędów wskazań projektora przy pomiarach kąta za pomocą ekranu obrotowego (0-360)º - wyznaczenie błędów wskazań w całym zakresie pomiarowym urządzenia za pomocą płytek kątowych.

oraz sprawdzenie:

Stołu pomiarowego polegające na wyznaczeniu:
- odchyłki płaskości powierzchni szyby / odchyłki płaskości powierzchni stołu pomiarowego,
- równoległości i prostoliniowości przesuwów,
- odchyłki prostopadłości przesuwu wzdłużnego względem poprzecznego / odchyłki prostopadłości przesuwu pionowego względem poprzecznego
Ekranu pomiarowego polegające na wyznaczeniu:
- odchyłki płaskości powierzchni ekranu,
- odchyłki współosiowości środka krzyża względem jego osi obrotu,
- bicia osiowego powierzchni ekranu,
- odchyłki prostopadłości ramion krzyża ekranu,
- odchyłki równoległości linii poziomej krzyża ekranu względem kierunku przesuwu wzdłużnego
Obiektywu polegające na wyznaczeniu błędu powiększenia projektora (powiększenie obrazu na ekranie).

 

Do wzorcowania projektorów pomiarowych stosujemy następujące wzorce, przyrządy kontrolne i urządzenia pomocnicze:
- Komplet płytek wzorcowych o zakresie pomiarowym (0,5 ÷ 100) mm,
- Komplet płytek wzorcowych o zakresie pomiarowym (0,991 ÷ 1,009) mm,
- Komplet płytek kątowych,
- Liniał jednokrawędziowy L = 200 mm, L = 300 mm lub L = 500 mm,
- Wzorzec kreskowy szklany o zakresie pomiarowym (0 ÷ 100) mm,   (0 ÷ 200) mm lub  (0 ÷ 300) mm,
- Kątownik krawędziowy pełny (100 x 60) mm,
- Czujnik z odczytem cyfrowym o zakresie pomiarowym (0 ÷ 12) mm i rozdzielczości 1 µm,
- Uchwyt przegubowo-magnetyczny do czujnika elektronicznego,
- Statyw do mocowania i ustawiania wzorca kreskowego.

 

Sposób postępowania w trakcie sprawdzania powiększenia obrazu na ekranie projektora.
Powiększenie obrazu rzutowanego na ekran pomiarowy projektora sprawdzamy za pomocą wzorca kreskowego szklanego (0 ÷ 200) mm lub (0 ÷ 300) mm i suwmiarki lub też przymiaru kreskowego szklanego.

W tym celu należy:
1. Podziałkę kątową lub wskaźnik elektroniczny ekranu ustawić na wskazanie zerowe i zablokować ekran za pomocą śruby zaciskowej w celu wyeliminowania przypadkowego jego przesunięcia w trakcie wykonywania pomiarów,
2. Wkręcić w gniazdo obiektyw - obiektyw powinien posiadać naniesioną wartości powiększenia,
3. Ustawić wzorzec kreskowy na stole pomiarowym projektora, tak aby obraz kresek podziałki wzorca widoczny na ekranie był zgodny z jednym z 3 kierunków sprawdzania powiększenia (równomiernie rozmieszczone co 60° kierunki sprawdzania),
4. W trakcie pomiarów wzorzec kreskowy powinien być zamocowany do stołu za pomocą uchwytów w celu wyeliminowania jego przypadkowego przesunięcia,
5. Uzyskać ostry obraz kresek wzorca na ekranie pomiarowym projektora,
6. Za pomocą suwmiarki lub przymiaru kreskowego zmierzyć odległość między danymi kreskami obrazu wzorca na ekranie,
7. Obliczyć względny błąd powiększenia obrazu 'e' na ekranie pomiarowym projektora według wzoru:

e=((D-(a*x))/(a*x))*100 [%]


gdzie:
D - wartość średnia z pomiarów odległość między określonymi kreskami obrazu wzorca na ekranie,
a - odległość między kreskami wzorca kreskowego pomnożona przez wartość powiększenia x obiektywu projektora, którą oblicza się według wzoru:

a=b*x  [mm]


b - odległość między kreskami wzorca kreskowego,
x - wartość powiększenia obiektywu projektora.

Wartością błędu względnego powiększenia obrazu na ekranie projektora 'e' dla danego obiektywu - powiększenia projektora - jest największa z wyznaczonych wartości 'e' we wszystkich kierunkach sprawdzania.

 

Niepewność pomiaru
Budżet niepewności pomiaru -wyznaczenia błędów wskazań projektora pomiarowego przy pomiarach długości za pomoc jego przesuwów zawiera m.in niepewności związane z:
- ograniczoną powtarzalnością wskazań projektora przy zastosowaniu obiektywów o rożnych powiększeniach - szacowanie typu A,
- ograniczoną rozdzielczością układu odczytowego projektora,
- rzeczywistymi długościami odcinków pomiarowych wzorca kreskowego szklanego - wartość poprawna długości wyznaczonej przez dwa punkty pomiarowe wzorca,
- różnicą temperaturowych współczynników rozszerzalności cieplnej projektora i wzorca kreskowego szklanego,
- różnicą temperatur projektora i wzorca kreskowego szklanego po odpowiednim czasie stabilizacji termicznej.

Oszacowana przez nas niepewność pomiaru jest niepewnością rozszerzoną przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności 95%.

 

Potrzebujesz pomocy w napisaniu instrukcji wzorcowania, procedury szacowania niepewności lub innej dokumentacji metrologicznej - skontaktuj się z nam - pomożemy Ci.

 


 

 

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

   Legalizacja przyrządów na Google   Tweetnij o metrologii

Sunday the 23rd. MIKROTEST oferuje wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości i kąta, geometrii powierzchni, wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz laboratoryjne pomiary geometryczne detali i elementów maszyn. Firma wykonuje naprawy i modernizacje urządzeń oraz realizuje specjalne przyrządy. MIKROTEST świadczy kompleksową usługę nadzoru nad wyposażeniem, począwszy od serwisu narzędzi, poprzez ich kalibrację, a skończywszy na prowadzeniu dokumentacji środków metrologicznych. Tworzymy programy komputerowe np. do nadzoru nad wyposażeniem, do szacowania niepewności pomiarów. Wykonujemy sprawdzanie płyt granitowych i żeliwnych oraz projektorów i wideo-mikroskopów, wysokościomierzy elektronicznych i długościomierzy oraz czujników zegarowych, suwmiarek i mikrometrów. Kalibrujemy kątowniki, liniały i kątomierze oraz poziomice, średnicówki, płytki wzorcowe i interferencyjne. Sprawdzamy przymiary, sita i wzorce kontrolne, głowice mikrometryczne i cyfrowe oraz grubościomierze i sprawdziany tłoczkowe jak i wałeczki oraz sprawdziany pierścieniowe. Organizujemy szkolenia, oferujemy konsultacje i doradztwo z metrologii i z wymagań normy ISO 17025, przeprowadzamy audity wewnętrzne laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review